Cele projektu

Projekt jest ukierunkowany na przeciwdziałanie podstawowemu zagrożeniu dla istnienia żubra (Bison bonasus), czyli małej liczebności populacji izolacji poszczególnych stad oraz zmniejszeniu ryzyka dalszej utraty zmienności genetycznej gatunku. Dzięki dążeniu do utworzenia w regionie Polski północno-wschodniej metapopulacji żubra istnieje szansa na odbudowę pierwotnych mechanizmów naturalnej wymiany osobników pomiędzy puszczami.

Zdecydowana większość wolno żyjącej populacji żubra liczącej zaledwie 3 tys. osobników (1/3 w Europie, 90% w krajach UE) jest w Polsce, a więc to nasz kraj jest szczególnie odpowiedzialny za ochronę żubra. Obecność żubra bardzo pozytywnie oddziałuje na bogactwo flory i fauny terenów otwartych. Dla bezpieczeństwa całego gatunku należy dążyć do zwiększenia liczebności populacji krajowej przy powiększaniu zasięgu występowania i zwiększeniu dyspersji. Obecnie trzy wolno żyjące populacje zasiedlają północno-wschodniej część kraju.  Jest to region o potencjalnie dużych możliwościach tworzenia nowych populacji. Tworzenie metapopulacji odpowiada na te potrzeby ochrony dla tej części kraju.

Oczekiwanym rezultatem projektu będzie utrzymanie 3 istniejących populacji wolnożyjących, utworzenie nowego stada w Nd. Żednia, przygotowanie terenu Puszczy Augustowskiej do wsiedlenia i ocena możliwości wsiedlenia w P. Rominckiej. Oczekiwanym rezultatem będzie również doprecyzowanie planów budowy zagrody pokazowej w Nd. Supraśl.

Celem nadrzędnym prowadzonych działań jest dążenie do utworzenia metapopulacji żubra w tym rejonie kraju, w skład której wchodziłoby co najmniej 5 populacji wolno żyjących.

Grupę docelową projektu stanowią żubry oraz lokalne społeczności i podmioty związanych z ochroną przyrody i gospodarowaniem na obszarach N2000, na których będzie realizowany projekt.

Projekt realizowany jest na terenie pięciu Puszcz: Augustowskiej, Białowieskiej, Boreckiej, Knyszyńskiej, Rominckiej, będzie obejmował szereg działań które na celu będą miały jak najefektowniejsze osiągniecie założonych celów. zbliżających nas do zrealizowania tego planu, min.:

  •  kontynuacji sprawdzonych i potrzebnych działań służących utrzymaniu żubra

Obecny Projekt przewiduje kontynuację finansowania opieki nad żubrami jak i wzbogacenia bazy pokarmowej w trzech puszczach w tym dzierżawę prywatnych łąk wokół Puszczy Białowieskiej, co w znacznym stopniu ogranicza konflikty na terenach bytowania żubra. Opieka obejmuje koszenie łąk, odtwarzanie teren������������w otwartych, odkrzaczanie, budowa wodopojów i brogów, przygotowanie siana, zakup i podawanie pasz zimą, czyszczenie miejsc dokarmiania, nadzór weterynaryjny. W ramach projektu kontynuowany będzie monitoring rozmieszczenia i preferencji środowiskowych z wykorzystaniem telemetrii i obserwacji bezpośrednich, monitoring zdrowia w tym stopnia zapasożycenia zwierząt oraz monitoring genetyczny. Wszystkie zamierzone działania w projekcie będą wykonywane zgodnie ze sprawdzoną metodyką. Efektem monitoringu będzie podniesienie poziomu wiedzy o żubrze oraz w większym stopniu oparcie zasad zarz��dzania populacjami o uzyskane wyniki.

  • wsiedlenia nowego stada (Puszcza Knyszy����ska teren Nadleśnictwa Żednia)

Stado stanowić będzie połączenie areału bytowania populacji Puszczy Białowieskiej z Knyszyńską.

  • przygotowania terenu i lokalnych społeczności do kolejnych wysiedleń (Puszcza  Augustowska tereny Nadleśnictw Augustów i Płaska )

Realizowane będą zadania podnoszące wartość środowiska, tj. odtwarzanie terenów otwartych, odkrzaczanie, budowa wodopojów i brogów, co poprawi warunki bytowania  przyszłych stad i jednocześnie przyczyni si�������������� do wzrostu różnorodności biologicznej terenów otwartych. Ważnym elementem dalszej ochrony Żubra w Polsce jest podniesienie akceptacji społecznej w miejscach przyszłych wsiedleń oraz przedstawienie znaczenia Żubra jako gatunku spełniającego kryteria „umbrella species”. Projekt obejmuje informowanie lokalnych społeczności poprzez warsztaty, broszury czy stronę www.

  • weryfikacji możliwości wsiedlenia (Puszcza Romincka teren Nadleśnictwo Gołdap).

Jednym z ważniejszych celów jest dążenie do zwiększenia liczebności i zasięgu występowania ����ubra poprzedzone szczegółową oceną uwarunkowań siedliskowych, społecznych i organizacyjnych. Analiza taka w ramach Projektu będzie wykonana dla Puszczy Rominckiej.

  • działania edukacyjne

Planuje si�� dwa seminaria i jedną konferencję, kilka warsztatów i spotka�� oraz prowadzenie strony internetowej i dystrybucję materiałów informacyjnych o projekcie w postaci folderów i kalendarzy. W ramach działań edukacyjnych planujemy przygotowanie projektu zagrody ekspozycyjnej w Nadleśnictwie Supra��l, obiektu bardzo potrzebnego w tym rejonie.

 

Szczegóły z przeprowadzonych działań w Aktualno��ciach

74-322
220-602
1Y0-308
510-888
251-223
070-631
HP0-S30
70-551-VB
CMS7
ST0-119
LOT-404
ICDL-IT
000-448
RH202
C2020-105
MB6-507
GB0-500
250-222
9L0-064
LOT-917
74-133
1Z1-026
000-004
C2180-274
070-403
1Z1-851
70-503-VB
70-497
000-780
70-668J
COG-635
70-595
E22-201
920-232
ST0-074
C2090-914
050-683
C2020-625
CX-310-105
1Z0-146
070-443
TMPF
000-817
C2180-376
000-M601
E20-580
VCP-411
HP0-Y37
A4040-332
70-293BIG5
000-240
000-911
920-164
220-302
000-164
A00-250
70-564
1Z0-311
642-825
700-101
1Z1-451
000-M04
3X0-202
810-420
000-M83
1Y0-309
HP0-680
ITIL-F-CHS
74-322
P6040-014
HP0-M45
642-642
312-50v8
1Z1-211
C2180-276
HP0-Y49
HP0-J11
HP0-M28
TB0-116
000-035
TB0-105
642-583
E20-610
920-431
SCNS_EN
000-M22
HP0-Y21
HP0-265
000-898
270-411
70-515
050-654-(570A)
HP0-J10
070-332
PC0-001
ECSS
70-234
000-719
00M-620
000-191
ES0-007
HP0-921
E20-590
1D0-51B
642-691
HP0-S17
HC-621-CHS
4A0-110
9L0-007
650-173
000-132
0B0-105
EC0-349
1Z1-007
000-635
117-304
1Z1-457
HP2-E48
000-807
000-046
000-M61
1Z0-481
1Z0-531
C2040-922
HP2-Z13
070-516-CSHARP
650-621
M70-101
642-746
000-051
74-338
70-529
HP0-S12
70-640
E20-040
70-511-Csharp
070-642Big5
HP0-634
C_TADM51_731
0B0-109
BCP-223
CUR-011
COG-321
CX-310-065
HP2-B68
000-156
070-648
MB7-225
225-020
070-331
LX0-102
1Z1-045
70-504
000-033
050-694
000-833
646-976
HP0-D09
00M-222
A4040-121
COG-385
050-854-(570A)
000-647
1Z0-041
CCD-333
1D0-442
70-689
1Y0-962
LX0-101
070-321
000-196
000-590
1T6-540
650-568
HP2-K10
251-250
1Z1-053
1Z1-559
MB4-534
70-579
P6040-015
M2010-668
070-540
250-503
IIA-CIA-Part2
HP2-N40
MB5-857
070-639
70-547-Csharp
ST0-155
HP0-S11
642-565
E20-850
A2180-400
C_HANATEC131
070-270
MB6-527
HC-224
0B0-103
C2020-700
646-230
MB6-885
74-344
MB6-507
070-512
642-263
MB5-292
74-138
70-652
70-510
70-635
70-229
70-680GB2312
070-683
MB5-629
70-571
642-617
642-972
350-001-LAB
MB4-218
70-542-VB
70-441GB2312
70-467J
070-685
642-243
642-994
070-158
MB6-513
70-536-VB
MB5-229
642-887
642-145
MB6-818
070-220
MB6-205
MB4-212
646-206
642-631
070-463
070-516
OG0-093
HP2-E53
000-913
650-752
C4060-089
000-267
000-N20
250-251
642-162
000-773
VCP310-UP-VCP410
C2010-579
000-034
000-901
HP0-Y40
650-316
A2090-610
C2150-195
C2140-053
1Z0-807
VCP5-DCV
000-271
HP0-512
98-361
HP2-N32
MB6-869
CX-310-231
1Z0-593
000-M13
MB2-631
650-027
ST0-148
000-274
MB7-839
000-048
9L0-518
1Z1-852
000-351
DC0-200
646-057
HC-821-ENU
000-236
E20-885
920-530
SU0-221
CAT-060
EC0-479
HP0-J60
C2170-008
212-055
920-191
000-303
HH0-220
MB6-508
920-121
000-122
000-501
922-097
MB2-423
ST0-057
win 7 key
Win 7 key online
Win 7 key sale
Win 7 key product key
Win 7 ultimate key
cheap Win 7 key
microsoft office 2013 key
Office 2013 key
Office 2010 key
Office 2010 keys
windows 8 key
windows 8.1 key
windows 8.1 product key
Windows 7 key
Windows 7 ultimate key
Windows 7 product key
Windows 7 key store
buy Windows 7 key
Windows Server 2012 key
Windows 8 key online
Windows 7 key
Windows 7 key
windows 8 key
Office 2013 key
office 2010 key
Windows Server 2012 key
Rosetta Stone sale
Office Visio product key
Visual Studio product key
Office 2011 for MAC key
BitDefender key
Eset Nod32 product key
Windows 7 プロダク���������
Windows 8 プロダクトキー
Windows 8.1 プロダクトキー
Windows 8 pro プロダクトキー
Windows 8.1 pro プ�����������ダ�����トキー
Windows 7 Professional プロダクトキ�������
Windows 7 Ultimate プロ���ク�������������キー
Windows 7 Home Premium ���ロダ�����トキー
Windows 7 Home Premium ダウンロ���ド版
Windows 8 Pro ダウンロード版
Windows 8.1 Pro ���ウ���ロード���